Ohne Titel (Köhlerei Hochecker),2020
Kohle auf Holz,
50 × 35 cm

 

Ohne Titel (Köhlerei Wieser), 2020
Kohle und Tempera auf Holz,
42 × 30 cm